Gastric Bypass | Redusert magesekk for varig vekttap (2023)

En gastric bypass operasjon bidrar til en betydelig mindre magesekk, som begrenser matinntak og reduserer kaloriabsorpsjon hos alvorlig overvektige. Over 90% av de som opereres ved Aleris går ned minst 80% av sin overvekt (vekt over BMI 25) etter 1-2 år. Det er godt dokumentert at dette vekttapet vedvarer. Vi har resultater opp til syv år etter slankeoperasjon som bekrefter dette.

Hva er gastric bypass operasjon?

Gastric bypass i kombinasjon med livsstilendring gir best resultater på lang sikt. Gastric bypass egner seg til pasienter med BMI over 40 eller pasienter med BMI 35-40 som i tillegg har fedmerelaterte sykdommer. Ta kontakt for en uforpliktende prat i dag.

En gastric bypass operasjon er en slankeoperasjon som fører til at deler av magesekken og tynntarmen kobles vekk. Kirurgene lager en liten lomme (ca. 20-30 ml) av pasientens opprinnelige magesekk og kobler resten av tynntarmen på den “nye magesekken”. Dette gjør at pasientene får en tidlig og vedvarende metthetsfølelse.

Gastric Bypass | Redusert magesekk for varig vekttap (1)

Etter slankeoperasjonen er magesekken svært liten. Man må derfor spise små og hyppige måltider. Tarmen tar til seg mindre næring fra mat og toleransen for fett og sukker reduseres.

Gastric bypass medfører forandringer i nerve- og hormonsystemene

Dette kan føre til atsultfølelsen og trangen til å spise reduseres. Pasienter som har diabetes type 2 blir som oftest symptomefrie kort tid etter operasjon. Mange kan slutte med blodtrykksmedisiner når vekten reduseres.

(Video) Gastric sleeve sleeve gastrektomi slankeoperasjon

Andre fedmerelaterte tilleggssykdommer som for eksempel refluks, søvnapnè, og hjerte- og karsykdom bedres hos de aller fleste når kiloene renner av. Flere studier viser at livskvaliteten øker etter en gastric bypass operasjon.

Gastric Bypass | Redusert magesekk for varig vekttap (2)

Slankeoperasjon erfaring:

Lin ble gastric bypass operert.
– Som å endelig komme ut av et skikkelig dårlig forhold!

Trygghet ved gastric bypass

Gastric bypass-operasjon er i dag den mest brukteslankeoperasjonen i verden med over 340 000 operasjoner per år. Ved Aleris har nesten 5000 pasienter gjennomført operasjonen siden vi startet med slankeoperasjoner i 2005.

Med utvikling av kikkhullskirurgi og med økt erfaring, har gastric bypass blitt et meget sikkert operativt inngrep. Forskning viser at de kirurgene som gjør flere hundre slankeoperasjoner per år, slik som våre kirurger gjør, har bedre resultater enn de som gjør færre operasjoner.

Kort operasjonstid ved slankeoperasjon

Ved Aleris har vi utviklet metoder som gir kort operasjonstid, kort narkosetid og hurtig mobilisering. Alt dette fører til mindre kirurgisk stress og færre komplikasjoner. I tillegg blir liggetiden kortere og pasientene er raskere tilbake til normal aktivitet. Vårt fagteam tilbyr tett oppfølging etter operasjon og gir deg fri tilgang til sykehuset døgnet rundt. Alle som slankeopereres hos oss får direktenummer til kirurg.

All kirurgi innebærer en komplikasjonsrisiko.Hos Aleris viser våre tall at vi har kortidskomplikasjonsrisiko (innen 30 dager) på 2,8 %. I sammenliknbar litteratur oppgis komplikasjonsrisikoen ved andre klinikkerå være opp mot 7 %. Dealvorligste komplikasjonene er lekkasje (0,75 %), blødning (0,21%) og tarmslyng (0,1%). De fleste kortidskomplikasjoner blir raskt oppdaget og behandlet. Mortalitetsrisikoen hos Aleris er på 0,03 %.

Gastric bypass egner seg til pasienter med BMI over 40 og pasienter med BMI 35-40 som i tillegg har fedmerelaterte sykdommer

Ta kontakt for en uforpliktende prat i dag.

(Video) Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR

Gastric bypass komplikasjoner

Den mest alvorlige komplikasjonen er lekkasje i skjøtene, noe som kan medføre bukhinnebetennelse. Ved mistanke om en slik komplikasjon (skjer hos under 1 % av pasientene) gjør vi raskt en ny operasjon. En sjelden gang kan det begynne å blø etter operasjonen, oftest fra skjøtene. Dette kan også medføre en ny operasjon kort tid etter den første.

Andre mulige komplikasjoner er blodpropp, lungebetennelse og sårinfeksjon. For å minske risikoen for disse komplikasjonene får du blodfortynnende medisin én gang i døgnet etter operasjonen, og antibiotika gis som engangsdose like før operasjonen for å redusere faren for sårinfeksjon.

Det er svært viktig at du er i så god fysisk form som mulig før operasjonen og kommer deg tidlig opp av sengen etter operasjonen. Er du i god form og har forberedt deg godt, har du mindre risiko for å få komplikasjoner.

Det er viktig at du har diskutert risikoen og muligheten for å få komplikasjoner med dine nærmeste før operasjonen. Dersom komplikasjoner oppstår, kan liggetiden på sykehus bli flere dager.

Senkomplikasjoner og følgetilstander

Ved en stor operasjon som denne, kan ulike problemer og komplikasjoner oppstå i tiden etterpå. Vanligvis kan det meste av dette løses, men samarbeid og tålmodighet er viktig.

Magesår

Det er en økt risiko for å utvikle magesår i den lille magesekken, særlig ved skjøten, etter en operasjon. Faren er størst i perioden 1-3 måneder etter operasjonen. Alle vil derfor få syrehemmende medisin de 100 første dagene etter operasjonen, som forebyggende behandling. Det er også viktig at du ikke overbelaster den lille magesekken med å spise for mye av gangen, spesielt de første månedene etter operasjonen.

Ernæringsmangler

På grunn av en kombinasjon av redusert inntak av mat og redusert opptak av næringsstoffer etter en gastric bypassoperasjon står du i risiko for å få mangel på nødvendige næringsstoffer etter operasjonen. Mangel på vitamin-d, kalsium, vitamin B12 og jern kan oppstå, og alle som har gjennomgått en gastric bypass er nødt til å ta tilskudd av vitaminer og mineraler daglig resten av livet etter operasjon, i tillegg til å være nøye med hva de spiser.

Indre brokk

Etter gastric bypass får noen pasienter indre brokk. Dette kan enkelt løses ved å operere på nytt. Dersom dette blir aktuelt vil Aleris ta hånd om reoperasjonen uten å belaste pasienten for noen ekstra kostnad, uavhengig av når det skjer.

Fettdiare

Ved inntak av fettrik kost, vil mange få diaré.

Dumping

Etter en gastric bypassoperasjon kommer maten umiddelbart ned i tarmen. Dersom du spiser mat med høyt sukkerinnhold, for store mengder, eller for fort, vil blodsukkeret stige raskt og tarmen vil utvide seg mekanisk. Kroppen reagerer på dette med økt insulinfrigjøring som igjen gir et raskt blodsukkerfall samtidig som man kan få et blodtrykksfall. Dette kan gi symptomer som slapphet, hjertebank, uvelhetsfølelse og kvalme.

Gallestein

Når du går raskt ned i vekt, kan dette føre til dannelse av gallestein. Rundt 35 % av pasientene har gallesteiner før operasjonen, og noen vil få det etterpå. Vi anser ikke dette som et stort problem. Dersom en pasient som har vært operert hos oss, får et gallesteinsanfall, blir hun/han behandlet på samme måte som andre som har gallestein. Hvis du har kjent gallestein med symptomer, fjerner vi galleblærensamtidig med gastric bypassoperasjonen.

Utfordringer etter slankeoperasjon

  • Etter operasjonen er det ikke mulig å gjøre gastroskopi /inspisere magesekken via en slange med kamera på den store delen av magesekken (den frakoblede delen).
  • Det er heller ikke mulig å gjøre endoskopisk undersøkelse av galleganger etter operasjonen.
  • Etter en kraftig vektnedgang opplever mange at de blir sittende igjen med overflødig hud, som kan være plagsom og kosmetisk skjemmende. Dette kan korrigeres ved plastisk kirurgi, men anbefalingen er å vente med slike inngrep til vekten har stabilisert seg, ofte rundt 2 år etter operasjonen. Du kan få utført slik kirurgi ved de fleste av våre sykehus.

Vi anbefaler at du tar tilskudd av vitamin B12, multivitamin, kalsium og vitamin D daglig etter en gastric bypass. Noen kan også ha behov for jern, men dette tilpasses individuelt.

Forebygging av tarmslyng

På lang sikt er den vanligste komplikasjonen etter gastric bypass tarmslyng. Fra 2010 har våre kirurger utviklet en metode for å forebygge tarmslyng ved å lukke åpningene (slitser) der tarmen kan sette seg fast. Risikoen for tarmslyng hos Aleris ligger derfor nå under 1 %, mot tidligere forventet 11 %.

Andre bivirkningene som kan oppstå etter en gastric bypass er ofte relatert til livsstil. Du kan få ubehag dersom du spiser for mye mat for fort, eller dersom maten inneholder for mye sukker.

Oppfølging etter gastric bypass

Slankeoperasjonen utføres på vårt sykehus på Frogner i Oslo. De fleste pasientene er innlagt i ett døgn etter operasjonen, og er i arbeid igjen etter 1-6 uker. Du vil få grundig opplæring i kost- og levevaner etter slankeoperasjonen av vårt tverrfaglige team, og vil bli invitert til kurs etter 3 og 12 måneder.

Etter gastric bypass-operasjonen må du gå til jevnlige legekontroller med blodprøver; minimum to ganger årlig de første tre årene, deretter en gang årlig.

Gastric bypass pris

Vi utfører gastric bypassoperasjon ved vår overvektsklinikk i Oslo. Vi har ulike priser avhengig av hvor lang oppfølging du velger. Prisene inkluderer konsultasjoner og møter, operasjon, mat- og oppfølgingsprogram, prøvetaking og kontroll etter operasjon. Vi vil passe ekstra godt på deg etter operasjonen og du kan ta kontakt med oss når du trenger.

  • Gastric bypass pris med 5 års oppfølging: 138 000,-
  • Gastric bypass pris med 1 års oppfølging: 118 000,-

Les mer om prisene iht. 1 og 5 års oppfølgingher.

Har du andre spørsmål om gastric bypass og slankeoperasjonen kan du ta direkte kontakt med avdeling vekt og ernæring ved å benytte deg av linken under.

Kontakt oss for mer informasjon om slankeoperasjonen

Bestill gratis konsultasjon

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 12/26/2022

Views: 6719

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.